Algemene voorwaarden

Riet Brouwer

Personal Coaching, Team Coaching & Loopbaanoriëntatie

Ingeschreven bij: Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14086296
Vestigingsadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen
Postadres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen
Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel


ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID DER VOORWAARDEN

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Informatie: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken,
ongeacht hun hoedanigheid, ter uitoefening van de opdracht;

B. Opdracht: iedere door opdrachtgever met opdrachtnemer gesloten overeenkomst tot het
verlenen van de overeengekomen dienst(en) door opdrachtnemer, waarbij het
opdrachtnemer vrijstaat de te verrichten werkzaamheden persoonlijk uit te
voeren dan wel haar personeel of één of meer ingehuurde derden onder haar
toezicht te laten uitvoeren, en opdrachtnemer daartoe materiaal ter beschikking
stelt en/of ruimte dient in te huren, of welke andere prestatie dan ook verricht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, een en ander in de ruimste zin des woords.

C. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Riet Brouwer de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden c.q. diensten;

D. Opdrachtnemer: Riet Brouwer Personal Coaching, Team Coaching & Loopbaanoriëntatie, welk
bureau werkzaamheden verricht op het gebied van het begeleiden en coachen van professionals, zowel individueel als in teamverband, alsook loopbaanoriëntatie;

E. Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Riet Brouwer Personal Coaching, Team Coaching & Loopbaanoriëntatie, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden worden omschreven.

F. Werkzaamheden: alle activiteiten waartoe door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt, dan wel
door Opdrachtnemer worden uitgevoerd c.q. behoren te worden uitgevoerd.

1.2
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, overeenkomsten, opdrachten etc. van Opdrachtnemer aan derden.

1.3
Mondelinge overeenkomsten gelden slechts ingeval deze door partijen schriftelijk zijn bevestigd. Ook op deze overeenkomsten zijn de Voorwaarden van toepassing.

1.4
Indien de Opdrachtgever eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor Opdrachtnemer niet bindend, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opdrachtnemer met de door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.


Artikel 2. OFFERTES

2.1
Offertes, aanbiedingen e.d. hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, gerekend vanaf de verzenddatum en vervalt automatisch na ommekomst van voornoemde periode indien er geen Opdracht tot stand is gekomen.

2.2
De in offertes verwoorde aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3
De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn specifiek maatwerk en worden per separate Opdracht samengesteld en opgemaakt en gelden dan ook uitdrukkelijk niet voor een nieuwe toekomstige opdracht, ook indien deze grotendeels overeenstemt met de eerdere Opdracht.

2.4
De door Opdrachtnemer verstrekte opgave omtrent inspanning van de werkzaamheden, moet worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Opdrachtnemer is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuiste dan wel onvolledige Informatie verstrekt door de Opdrachtgever geen aansprakelijkheid.

Artikel 3. OPDRACHT

3.1
De Opdracht komt tot stand nadat de door Opdrachtgever ondertekende en teruggezonden opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen met in achtneming van de in artikel 2.1 gestelde termijn.

3.2
Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Opdracht met andere middelen te bewijzen.

3.3.
De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de verstrekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.4
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de Opdracht geheel of gedeeltelijk door één of meerdere derden te laten uitvoeren, waarbij de Voorwaarden onverkort, ook ten gunste van deze derde werken.

3.5
Alle Werkzaamheden die niet in de offerte zijn omschreven, doch wel in opdracht van Opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd worden als meerwerk, aan de hand van de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.6
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST


4.1
Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste vermogen verrichten en ervoor zorgdragen dat de verrichtingen en uitvoering daarvan niet in strijd zijn met enige wettelijke bepaling of voorschrift.

4.2 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding omtrent de Opdracht, met inbegrip van onder andere voorvallen, situaties ed. die zich tijdens de uitvoering van de Opdracht hebben voorgedaan, al dan niet gerelateerd aan personen, die op enigerlei wijze schade, direct of indirect, kunnen berokkenen aan opdrachtgever.

4.3
Ingeval van voortijdige beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever, middels een daaraan voorafgaand aangetekend schrijven, is Opdrachtgever verplicht alle reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten en/of verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsook de door de Opdrachtnemer misgelopen inkomsten ten gevolge van het afwijzen van een of meerdere andere opdrachten vanwege de aanvaarding van de onderhavige Opdracht.

4.4
De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle Informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien vorenbedoelde Informatie niet tijdig aan Opdrachtnemer is verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. OVERMACHT

5.1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

5.2
Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, ten gevolge van oorzaken die buiten zijn schuld of risicosfeer liggen, met inbegrip van storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als zodanig zullen onder andere gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege) alsmede overmacht situaties bij derden van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is om de Opdracht na te komen.

5.3
Indien de verplichtingen ten gevolge van overmacht drie maanden of meer worden vertraagd, zijn zowel de Opdrachtgever als ook de Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht als beëindigd te beschouwen en zullen zij dit de wederpartij onmiddellijk schriftelijk meedelen. In dat geval dienen alle reeds door de Opdrachtnemer gemaakte kosten en uitgevoerde Werkzaamheden door Opdrachtgever betaald worden.


Artikel 6. HONORARIUM EN BETALING

6.1
De door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde kosten voortvloeiende uit de verleende opdracht en de uitvoering daarvan, zijn onafhankelijk van het uiteindelijke resultaat van de Opdracht.
Deze kosten worden aan de hand van de aan Opdrachtgever voorafgaand aan de Opdracht bekend gemaakte tarieven van opdrachtnemer, in rekening gebracht.

6.2
Bij opdrachten met een looptijd van drie maanden of meer worden de verschuldigde kosten maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

6.3
Alle bedragen zijn in Euro en exclusief B.T.W.

6.4
Verschuldigde kosten worden deels bij vooruitbetaling aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Ingeval er sprake is van een Opdracht van €5.000,= (zegge: vijfduizend euro) exclusief B.T.W. of meer, dan dienen de verschuldigde kosten in termijnen te worden voldaan. In een dergelijk geval worden de geprognosticeerde kosten c.q. het factuurbedrag in drie gelijke termijnen, voor zover mogelijk, in rekening gebracht te weten: een derde deel bij ondertekening van de Opdracht, een derde bij aanvang van de uitvoering van de Opdracht en een derde deel bij afronding van de Werkzaamheden.

6.5
In alle gevallen dient betaling van het factuurbedrag te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of compensatie uit welke hoofde dan ook.

6.6
Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum tot op de datum van de algehele voldoening van de factuur aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen, een en ander onverminderd de verder rechten van Opdrachtnemer.

6.7
Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,= (zegge: honderdvijfentwintig euro).

Artikel 7. OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever zijn voldaan.

7.2
Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht

 

Artikel 8. GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL EIGENDOM


8.1
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding ten opzichte van derden, niet zijnde Opdrachtgever met inbegrip van eventuele medewerkers in de meest ruime zin des woords dan wel andere belanghebbenden bij de uitvoering van de Opdracht, met inbegrip van alle met betrekking tot de aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever verstrekte mondelinge dan wel schriftelijk verstrekte Informatie, zoals onder andere rapporten, adviezen, overeenkomsten, plannen en ideeën, behoudens diens wettelijk verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

8.2
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke voortkomen uit de uitvoering van de Opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten bestaan of worden gevestigd, waaronder auteursrechten.

8.3
Het is Opdrachtgever dan wel enige derde, verboden de in het vorige lid bedoelde producten openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te kopiëren, te presenteren, zelfstandig uit te voeren en/of al dan niet bewerkt op te slaan in enig (geautomatiseerd) gegevensbestand, tenzij Opdrachtnemer haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verleend.
Ingeval van overtreding van dit verbod is Opdrachtgever gehouden tot de betaling van een boete van €25.000,= per overtreding en per dag zolang de overtreding voortduurt, naast de daadwerkelijk door Opdrachtnemer geleden schade.

8.4.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door uitvoering van de Werkzaamheden vergaarde kennis voor andere opdrachten c.q. doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, rechtstreeks verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, niet tijdig (mits dit vooraf kenbaar was voor Opdrachtnemer) of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is ten allen tijde gemaximeerd tot het aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium voor (dat deel van) de verleende Opdracht waarop de directe schade betrekking heeft.

9.2
Voor alle indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, in de meest ruime zin, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdracht-gever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

9.3
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Opdracht samenhangen.

9.4
Indien aangetoond wordt dat de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de ontstane schade, dan is deze aansprakelijkheid strikt beperkt tot hetgeen in de Voorwaarden is bepaald.


Artikel 10. RECLAMES

10.1
Eventuele reclames dienen uitsluitend schriftelijk binnen 14 dagen na het verrichten van de Werkzaamheden of na ontvangst van de factuur, door de Opdrachtnemer te zijn ontvangen, onder duidelijke opgave van de redenen en feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer de ingediende reclame niet voldoet aan het voren gestelde dan wordt deze niet in behandeling genomen. Ingeval van een beroep op het recht van reclame zijn de betalingsverplichtingen c.q. betalingstermijnen onverkort van toepassing.


Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1
Op de Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden of de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Heerlen.


Artikel 12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de onderhavige Opdracht.